Dịch Vụ
 ---  Thủ tục lắp đặt mới

Trình tự đăng ký, lắp đặt đồng hồ nước

03:37:07 PM | 02/12/2015 Lượt xem: 4257

Điều kiện để được lắp đặt đồng hồ nước

09:24:49 AM | 18/12/2014 Lượt xem: 3920

Trích Qui định kèm theo Quyết định số 503/QĐ-CNTG ngày 03 / 9 /2014.