Tin Tức
   Giá nước

Quyết định về việc ban hành bảng giá dịch vụ cấp nước của CTY TNHH MTV cấp nước Tiền Giang
10:50:35 AM | 07/12/2021
Quyết định về việc ban hành bảng giá dịch vụ cấp nước của CTY TNHH MTV cấp nước Tiền Giang

Giảm giá nước
12:34:10 PM | 19/08/2021

V/v điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch
10:27:23 AM | 19/08/2021
Về việc giảm giá tiêu thụ nước sạch do ảnh hưởng dịch Covid-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh, CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Đơn giá tiêu thụ nước sạch bình quân trong mùa khô, hạn mặn
10:53:40 AM | 19/10/2020
V/v áp dụng đơn giá nước sạch bình quân trong mùa khô, hạn mặn Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
08:56:31 AM | 23/06/2020
V/v điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Tỉnh
08:54:09 AM | 23/06/2020
V/v điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do ảnh hưởng dịch Covid-19

Đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang áp dụng từ 1/9/2018
08:49:42 AM | 23/06/2020
SauTrang cuối