Tin Tức
   Báo cáo

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2022
10:04:03 AM | 29/08/2022
Báo cáo quyết toán công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến 30/06/2022

Bán thanh lý công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng bị hư hòng
04:36:51 PM | 28/06/2022
Thanh lý công cụ, dụng cụ

Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021
10:59:58 AM | 01/07/2021
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
10:16:10 AM | 17/06/2021
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Báo cáo tài chính 2020
04:27:15 PM | 31/05/2021
V/v báo cáo tài chính Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Công bố thông tin doanh nghiệp
04:24:39 PM | 31/05/2021
V/v công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
08:21:14 AM | 18/08/2020
QĐ_2268-UBND, PL IV đính kèm QĐ_2268-UBND
SauTrang cuối