Tin Tức
   Báo cáo

Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021
10:59:58 AM | 01/07/2021
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
10:16:10 AM | 17/06/2021
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Báo cáo tài chính 2020
04:27:15 PM | 31/05/2021
V/v báo cáo tài chính Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Công bố thông tin doanh nghiệp
04:24:39 PM | 31/05/2021
V/v công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
08:21:14 AM | 18/08/2020
QĐ_2268-UBND, PL IV đính kèm QĐ_2268-UBND

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
08:11:30 AM | 05/10/2021
Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019
11:35:51 AM | 04/10/2021
SauTrang cuối