Tin Tức
   Thông tin doanh nghiệp

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
10:47:26 AM | 27/03/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025
12:35:19 PM | 21/03/2023
Phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2022
10:04:03 AM | 29/08/2022
Báo cáo quyết toán công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến 30/06/2022

Bán thanh lý công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng bị hư hòng
04:36:51 PM | 28/06/2022
Thanh lý công cụ, dụng cụ

Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021
10:59:58 AM | 01/07/2021
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
10:16:10 AM | 17/06/2021
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Báo cáo tài chính 2020
04:27:15 PM | 31/05/2021
V/v báo cáo tài chính Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
SauTrang cuối