Giới thiệu
 ---  Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức - 02:47:45 PM | 06/10/2023
Sơ đồ tổ chức bộ máy CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG

Theo dòng sự kiện