Tin Tức
 ---  Thông tin doanh nghiệp
Quyết định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang - 11:09:00 AM | 10/05/2024
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: Quyetdinh_SXKD_DTPT_2024.pdf
Các bài viết cũ hơn
    BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2023   - 08/08/2023
    Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025   - 09/08/2023
    Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025   - 09/08/2023
    BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2022   - 08/08/2023
    Bán thanh lý công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng bị hư hòng   - 28/06/2022
    Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021   - 01/07/2021
    Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021   - 17/06/2021
    Báo cáo tài chính 2020   - 31/05/2021
    Công bố thông tin doanh nghiệp   - 31/05/2021
    Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 18/08/2020