Tra cứu trực tuyến
Nhập chính xác số phiếu hẹn hoặc CMND. Sau đó, chọn "Tra cứu" để tra cứu hồ sơ:
Danh sách 5 hồ sơ gần nhất
Soá phieáu heïnHoï vaø teânÑòa chæKeát quaû
0417060001Do Hoang Phongap 01,Binh Xuan,TXGC-Ñaõ nhaän hoà sô vaøo ngaøy 19/06/2017
0417070001TRAÀN VAÊN NHÖÙTTOÅ 4,AÁP HOØA HAÛO-HOØA KHAÙNH-Ñaõ nhaän hoà sô vaøo ngaøy 19/06/2017
-Ñaõ heïn kí hôïp ñoàng vaøo ngaøy 21/07/2017
0417070002Huynh Van Cuap 3,An Huu,CB-Ñaõ nhaän hoà sô vaøo ngaøy 19/06/2017
-Ñaõ heïn kí hôïp ñoàng vaøo ngaøy 21/07/2017
0617070001NGUYEN THANH PHONGAÁP TAÂY-ÑOÂNG HOØA-Ñaõ nhaän hoà sô vaøo ngaøy 25/07/2017
0417080001Ngo Van Suap 3,An Huu,CB-Ñaõ nhaän hoà sô vaøo ngaøy 01/08/2017
-Ñaõ heïn kí hôïp ñoàng vaøo ngaøy 21/07/2017