Tin Tức

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2023 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG

09:34:35 AM | 16/05/2024 Lượt xem: 0

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024

04:26:45 PM | 14/05/2024 Lượt xem: 0

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

04:16:52 PM | 14/05/2024 Lượt xem: 0

Quyết định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

11:09:00 AM | 10/05/2024 Lượt xem: 0

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Thông báo thay đổi Hợp đồng dịch vụ cấp nước

11:10:39 AM | 30/03/2024 Lượt xem: 0

Kính gửi: Quý khách hàng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

03:44:27 PM | 29/08/2023 Lượt xem: 0

🔊🔊 Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang cần tuyển một số vị trí công việc sau:

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2023

09:27:18 AM | 08/08/2023 Lượt xem: 1

Báo cáo quyết toán công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến 30/06/2023

12345678910...