Tin Tức

Kết quả đấu giá

04:24:48 PM | 30/11/2022
CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thông báo kết quả đấu giá.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

10:21:38 AM | 04/10/2022
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

09:30:24 AM | 25/08/2022
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2022

10:04:03 AM | 29/08/2022
Báo cáo quyết toán công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến 30/06/2022

Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo TT-78

04:13:10 PM | 19/07/2022
Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo TT-78 tại CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.

Hướng dẫn tải hóa đơn điện tử theo thông tư 78

03:04:47 PM | 22/07/2022
CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG

Bán thanh lý công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng bị hư hòng

04:36:51 PM | 28/06/2022
Thanh lý công cụ, dụng cụ
Sau Trang cuối