Tin tức

BC số 1284 (26-11-2019)

10:29:15 AM | 29/11/2019
(V/v tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc trong công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2019-2020

04:07:03 PM | 05/11/2019
Thực hiện chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành công ty cổ phần giai đoạn 2019-2020

Bc số 1192 (05-10-2019)

04:02:47 PM | 05/11/2019
Tiến độ cổ phần hóa Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

BC số 1078 (05-10-2019)

03:58:15 PM | 05/11/2019
Tiến độ cổ phần hóa Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Phụ lục IV-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

09:28:33 AM | 09/10/2019
Ban hành kèm theo Quyết định 3112/QD/UB ngày 4/10/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

09:22:05 AM | 09/10/2019
QD3112-KHĐTSXKD-2019

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

09:18:43 AM | 03/10/2019
BC PL XII Nghị định 81
Sau Trang cuối